Historia - zmiany dziejowe

włącz .

          Pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie gminy Łaszczów pochodzą ze schyłkowego paleolitu (starszego okresu epoki kamienia), tj. około XI tysięcy lat przed Chrystusem. Wówczas klimat po zlodowaceniu zaczął się stopniowo ocieplać, stwarzając dogodne warunki do osiedlania się ludzi. Z tego okresu pochodzi krzemienny grocik liściasty odkryty w Nadolcach oraz rdzeń krzemienny ze Steniatyn – Sachalina. Są to prawdopodobnie ślady po istniejących tu obozowiskach łowców reniferów. Łowiectwo obok zbieractwa było bowiem podstawowym zajęciem ówczesnych ludzi. Jako schronienie przed zimnem i opadami służyły przeważnie szałasy.

         Około 8300 lat przed Chrystusem w związku z dalszym ocieplaniem się klimatu nastąpiły przeobrażenia w gospodarce ówczesnych społeczeństw, zapoczątkowując środkową epokę kamienia. Miejsce dużych zwierząt zajęły mniejsze, lecz znacznie liczniejsze. Zdobywanie pożywienia stało się wtedy łatwiejsze, a tryb życia bardziej osiadły. Zakładano obozowiska w pobliżu cieków wodnych, najczęściej na piaszczystych wydmach. Na terenie gminy Łaszczów nie zarejestrowano zabytków z tego okresu. Dalsze ślady osadnictwa występujące na terenie gminy pochodzą z początku neolitu i wiążą się z kulturą ceramiki wstęgowej rytej (5500-5200 r.p.Ch.) Osadnictwo neolityczne zapoczątkowało osiadły tryb życia, co umożliwiło budowę trwałych osiedli. Ich zabytki znaleziono dotychczas na 7 stanowiskach z terenu gminy Łaszczów. W związku z dużymi zmianami klimatycznymi około poł. IV tys. p. Ch. hodowla zwierząt zaczęła przeważać nad rolnictwem kopieniaczym. Ślady tej kultury zarejestrowano jedynie na 3 stanowiskach (jedno z nich w Podlodowie). Odkryto tam trzy jamy gospodarcze zawierające naczynia gliniane.

          W miarę ponownego wilgotnienia klimatu począwszy od ok. 2900 lat p.Ch. pojawiły się ludy kultury ceramiki sznurowej, zajmujące się głównie pasterstwem. Ślady tej kultury pojawiły się dość licznie na obszarze Grzędy Sokalskiej, gdzie zlokalizowano duże skupiska pochówków podkurhanowych. Na terenie gminy Łaszczów odkryto 2 kurhany. Przy końcu III tys. p.Ch. na terenach Zamojszczyzny wytworzyła się mieszana grupa kulturowa, będąca zalążkiem grup etnicznych o szerszym zasięgu. Na bazie kultur postsznurowych w XVI wieku p.Ch. uformowała się kultura trzciniecka z charakterystycznymi pochówkami podkurhanowymi. Dużą osadę odkryto w Podlodowie. Ponadto na terenie gminy zarejestrowano liczne stanowiska tej kultury. W środkowym okresie epoki brązu na całym obszarze pojawiła się kultura łużycka, której ludność już powszechnie użytkowała wyroby z brązu. Materiały kultury łużyckiej są dość licznie reprezentowane na terenie gminy Łaszczów. Niewielką osadę tej kultury badano wykopaliskowo w Podlodowie, a grób ciałopalny odkryto w miejscowości Łaszczów – Kolonia.