Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie gminy ŁASZCZÓW

włącz .

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie gminy ŁASZCZÓW

w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie  w pokoju nr 5 w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku godz. 07:30 – 15:30) oraz w godzinach dyżuru urzędnika wyborczego:

Harmonogramy dyżurów urzędnika wyborczego pod numerem telefonu 501 479 448 bądź osobiście w dniach:

19 kwietnia 2019r. od godz. 13:00 do godz. 15:30

23 kwietnia 2019r. od godz. 13:00 do godz. 15:30

24 kwietnia 2019r od godz. 13:00 do godz. 15:30

25 kwietnia 2019r. od godz. 13:00 do godz. 15:30

26 kwietnia 2019 r. od godz. 13:00 do godz. 15:30

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby)kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019r.

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z § 4 w/w uchwały kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

  • Jest obywatelem polskim:
  • Najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat:
  • Nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • Nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  • Nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

  • Najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  • Nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.