Informacje o Gminie - Ludność

włącz .

Przewaga kobiet nad mężczyznami jest charakterystyczną cechą dla całego regionu. Ujemnym czynnikiem zaobserwowanym na terenie gminy jest niski wskaźnik dynamiki demograficznej i związane z tym starzenie się miejscowej ludności. Niekorzystnym czynnikiem w układzie ludności jest ujemny przyrost naturalny oraz nieproporcjonalnie większa ilość osób powyżej 65 roku życia w stosunku do liczby niemowląt i dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Powiat tomaszowski należy do najsłabiej zaludnionych terenów w kraju. Przeciętnie na 1 km2 przypada 61 osoby, podczas gdy w kraju 122 osoby, a w woj. lubelskim 87 osób, zaś na terenie gminy Łaszczów współczynnik ten wynosi 53 osoby na 1 km². Zatem Gmina Łaszczów jest gminą mało zaludnioną, ale z dość zwartą siecią osadniczą.

 wykres liczb. mieszkancow