Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaszczów – Etap I

włącz .

 

Tytuł projektu: ”Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaszczów – Etap I”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia

Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska

Beneficjent: Gmina Łaszczów

 

Gmina Łaszczów informuje, iż zrealizowano zadanie – projekt p.n. „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaszczów – etap I”

Przedmiotem inwestycji była:

1)      Budowa sieci kanalizacyjnej – 5,32 km

2)      Wybudowana oczyszczalnia ścieków  (o przepustowalności 287,00 m3/doba) – 1,00 szt

Całkowita wartość projektu: 6.099.982,97 złotych

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1.390.502,41 złotych

Dofinansowanie:  1.069.420,35 złotychBudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaszczów – Etap I

 

Zapytanie o cenę

Zestawienie złożonych ofert

 

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kmiczyn

włącz .

flaga UE               logo leader              program rozwoju obszarow wiejskich

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej i umożliwienie mieszkańcom miejscowości Kmiczyn i Kmiczyn - Kolonia uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kmiczynie.

 

Koszty całkowite operacji: 94 117,18 złotych

Koszty kwalifikowalne realizacji operacji: 76 518,03 złotych

Dofinansowanie operacji:  47 062,17 złotych

 

W ramach przedmiotowej operacji zostały osiągnięte następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

Wskaźniki produktu:

  • dokonano remontu połączonego z modernizacją świetlicy w miejscowości Kmiczyn (osiągniecie niniejszego wskaźnika potwierdza protokół odbioru i kosztorys powykonawczy).
  • Wskaźniki rezultatu:
  • umożliwienia nie mniej 200 osobom (mieszkańcom sołectwa Kmiczyn) korzystania z wyremontowanego obiektu świetlicy.
  • umożliwienia organizowania spotkań i imprez kulturalnych w celu poprawienia jakości życia mieszkańców sołectwa Kmiczyn
  • zwiększenia atrakcyjności miejscowości oraz estetyki obiektu i terenu przylegającego

 

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rozwijanie turystyki na obszarze Gminy Łaszczów poprzez oznakowanie infrastruktury turystycznej polegającej na wytyczeni i oznakowaniu ścieżki dydaktycznej dotyczącej historii miejscowości

włącz .

                                    

 

 

Status projektu

Zakończony

 

W 2011 roku zrealizowano operację pn.: 

„Rozwijanie turystyki na obszarze Gminy Łaszczów poprzez oznakowanie infrastruktury turystycznej polegającej na wytyczeniu i oznakowaniu ścieżki dydaktycznej dotyczącej historii miejscowości”

Rewitalizacja budynku byłej karczmy w Łaszczowie

włącz .

”Rewitalizacja budynku byłej karczmy w Łaszczowie”

Beneficjent: Gmina Łaszczów

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne 

Działanie 3.2: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

 

Więcej informacji znajduje się w plik PDF