Dlaczego warto segregować śmieci !!!

włącz .

Głównym zadaniem nowego systemu gospodarki odpadami jest likwidacja nielegalnych wysypisk oraz zmniejszenie ilości odpadów, przekazywanych do składowania.

Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W Polsce obecnie wytwarza się ok. 11 milionów ton odpadów komunalnych rocznie. Średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie. Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling).

Segregacja i recykling odpadów pozwala na:

  • przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały,
  • oszczędzanie miejsca na składowanie,
  • ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów,
  • ograniczenie zużycia surowca naturalnego,
  • oszczędzanie zużycia energii,
  • ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery,
  • ograniczenie ilości odpadów i ścieków.

Żeby spełnić coraz większe wymagania, jakie Unia Europejska stawia Polsce w prowadzeniu efektywnej gospodarki odpadami komunalnymi, konieczne jest selektywnie ich zbieranie u źródła. Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona w miejscu naszych gospodarstw domowych do worków lub pojemników. W naszej gminie prowadzony jest workowy system segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz kontenerowy przy blokach. Warto segregować odpady gdyż stanowią one cenne surowce wtórne stosowane do dalszej produkcji, oraz obniżają znaczni koszty produkcji. I tak np. posegregowane szkło można ponownie wykorzystać, jako surowiec do produkcji włókien szklanych, grysów, szkła piankowego lub dodatek do mas ceramicznych i past czyszczących. Z odzyskanych butelek plastikowych po napojach można zrobić ciepłe bluzy polarowe. Na zrobienie jednego ciepłego polaru wystarczy zaledwie 35 butelek PET. Segregując papier dbamy o nasze lasy, bo odzyskując 1 tonę makulatury chronimy 17 drzew. Takie odpady jak baterie i akumulatory są odpadami niebezpiecznymi, gdyż zawierają metale ciężkie, jak ołów, rtęć, cynk, nikiel, kadm, które są silnie toksyczne, a wyrzucanie ich na wysypisko zatruwa środowisko i tym samym negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Poza tym dzięki recyklingowi z baterii można odzyskać cenny metal i ponownie go użyć. Podobnie zużyte żarówki i świetlówki, oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają liczne substancje trujące, które po przedostaniu się do gleby powodują poważne zagrożenie ekologiczne. Elekrośmieci mogą być demontowane wyłącznie w specjalistycznych zakładach przetwarzania, które spełniają ustawowe wymogi.

Pamiętaj! Segregując odpady dbamy o środowisko naturalne !!!