Ogłoszenie

włącz .

 

O G Ł O S Z E N I E  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów 

 

Na podstawie art. 11 ust.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz.1227, Nr 227, poz. 1505 z 2008 r./, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuzmian ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów”, w obrębie miejscowości Łaszczów:

 

 

a)      obejmującej część terenu obsługi ruchu drogowego i turystyki motorowej /A – II – 2/ na tereny zabudowy mieszkaniowej /zagrodowa, jednorodzinna/ z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych,

 

b)      obejmującej część terenu istniejącego i projektowanego przemysłu /A – I – 2/ na teren usług /administracja, handel i inne nieuciążliwe/ oraz mieszkalnictwa,

 

c)       obejmującej część terenu rolniczej przestrzeni produkcyjnej /A – III/ na tereny zabudowy mieszkaniowej /zagrodowa, jednorodzinna/ z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.01.2013 r. do 08.02.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie  w godz. od 9-tej do 14-tej.     

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 08.02.2013r. w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie o godz. 12-tej.  

 

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów zmian studium oraz prognozy o oddziaływaniu na środowisko w/w zmian studium.  

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Łaszczowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2013 r.  

 

 Burmistrz Łaszczowa