Burmistrz Łaszczowa ogłasza

włącz .

BURMISTRZA ŁASZCZOWA

ogłasza

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 – j.t.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacja zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., nr 6, poz. 25) oraz Uchwały nr XVIII/133/12 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Łaszczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.

 

otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2013 r.

 

 

I)          Rodzaj zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:

-  propagowanie aktywnych form spędzania wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie Gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza Gminą,

-szkolenie kadr młodzieżowych i seniorów przez kluby sportowe

-wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

II)        Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2013 roku:

- 110.000,00 złotych

 

III)      Zasady przyznawania dotacji:

-      zasady przyznawania dotacji określają przepisy - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

-      dotację otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu konkursowym

 

IV)      Termin i warunki realizacji zadania:

-      zadanie powinno zostać zrealizowane do 31 grudnia 2013 r.

-      podmiot wyłoniony składa z realizacji zadania sprawozdanie merytoryczno-finansowe na druku stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia.

-      szczegółowe warunki realizacji, finansowania rozliczania i kontroli zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Łaszczowa a Oferentem.

 

V)        Termin składania ofert:

-     oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na upowszechnianie kultury fizycznej ” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie ul. Chopina 14, do dnia 04-03-2013 r. do godziny 10.00.

-      ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia z uwzględnieniem art.14 Ustawy

-      do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru

-      oferty niekompletne bądź z błędami formalnymi nie będą brały udziału w konkursie

 

VI)      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

-      w celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”.

-      posiedzenie Komisji, na której nastąpi otwarcie Ofert i ich ocena formalna odbędzie się dnia 04-03-2013 r. o godz. 10.15 i jest jawne

-      Komisja rozpatrzy Oferty pod względem merytorycznym w ciągu 7 dni od momentu ich otwarcia.

 

Komisja przy ocenie Ofert stosuje między innymi następujące kryteria:

1)       zgodność oferty z Ustawą

2)       ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania

3)       ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta

4)       ocena dotychczasowej współpracy z Oferentem, jego osiągnięcia, dokonania, doświadczenie organizacyjne, zasoby kadrowe wpływające na realizację zadania,

5)       uwzględnia planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

 

-Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łaszczowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu http://www.laszczow.pl

-Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie, pok. nr 9.

 

VII)Koszty realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:

Wysokość środków publicznych przekazanych w 2012 r. – 90.000,00 złotych

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2013 r. – 110.000,00 złotych