Informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami

włącz .

Szanowni mieszkańcy Gminy Łaszczów

 

 Informacje dla mieszkańców Gminy Łaszczów w związku z wprowadzeniem nowych zadań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących gospodarki odpadami.

 

 Od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązuje ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152 poz. 897 ze zm.).

 

Od tego dnia Gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza rewolucyjne zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi. Ma ona na celu objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów i zwiększyć poziom recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zredukować masę odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła” zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych.

 

 W Gminie Łaszczów jak i we wszystkich innych gminach nowy system odbioru odpadów komunalnych obowiązywał będzie od 1 lipca 2013 roku, i będzie funkcjonował w sposób  następujący:

 

 1.    Gmina ma obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a tym samym właściciele nieruchomości zostają zwolnieni z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Odpady komunalne zmieszane i segregowane od mieszkańców odbierze przedsiębiorca posiadający odpowiednie pozwolenia i spełniający wymagania techniczne, wyłoniony przez gminę poprzez przeprowadzenie obowiązkowego przetargu. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie ze sporządzonym przez przedsiębiorcę harmonogramem wywozu odpadów, które dostarczane będą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

 

 2.    Za odbiór odpadów Gmina pobierze opłatę w formie tzw. „podatku śmieciowego”, której stawkę określiła Rada Miejska w Łaszczowie uchwałą nr XIX/139/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku. W Gminie Łaszczów opłata pobierana będzie od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.  Stawki opłat wynoszą : 7,00 zł brutto miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, na której będzie prowadzona segregacja odpadów lub 10,00 zł brutto miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość jeżeli nie będzie prowadzona segregacja i odbierane będą wyłącznie odpady zmieszane. Stawki opłat mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu.

 

 3.    Na nieruchomościach niezamieszkałych, na terenie których prowadzona jest działalność (np. sklepy, przedsiębiorstwa, szkoły, budynki użyteczności publicznej) na których będą powstawały odpady stawki będą następujące: za pojemnik 110L - 8,00 zł brutto, za pojemnik 1100 L – 80,00 zł brutto w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, natomiast z nieruchomości w których będą oddawane tylko odpady zmieszane i nie będzie prowadzona segregacja jest to stawka: za pojemnik 110L - 11,00 zł brutto, za pojemnik 1100L - 110,00 zł brutto. Gmina od w/w właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przyjęła obowiązki zagospodarowania powstających odpadów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XIX/138/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku. Stawki opłat za pojemnik mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu.

 

 4.    Powyższe opłaty będą pobierane zgodnie ze złożoną przez właściciela nieruchomości deklaracją o wysokości opłaty, której wzór został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XIX/141/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma w/w deklarację w I kwartale 2013 r. z ostatecznym terminem jej złożenia w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie do dnia 30 kwietnia 2013 r. Od danych złożonych w deklaracji będzie zależna stawka opłaty tzw. „podatku śmieciowego”. Stawkę miesięcznej opłaty właściciel nieruchomości naliczy sobie sam mnożąc ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość przez stawkę opłaty od osoby w zależności od tego czy mieszkańcy będą deklarować selektywną zbiórkę czy nie. Częstotliwość uiszczania opłaty została ustalona uchwałą nr XIX/140/12 Rady Miejskiej W Łaszczowie z dnia 13 grudnia 2012 roku, i będzie uiszczana miesięcznie w terminie do 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym istniał obowiązek opłaty.

 

5.    Opłaty przeznaczone zostaną w całości dla przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu, który będzie odbierał od mieszkańców Gminy Łaszczów odpady komunalne i wywoził je do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Od 1 lipca 2013 roku Gmina Łaszczów stworzy punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych zlokalizowany w miejscowości Łaszczów przy ul. Przemysłowej 9 (wiata magazynowa) do którego mieszkańcy mogą dobrowolnie dostarczać takie odpady jak: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, metal, papier, szkło, plastik, odpady wielkogabarytowe. Punkt będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14.

 

Wszelkie informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej pod numerem telefonu: 84/ 66 11 518.

Wzór deklaracji