Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaszczów

włącz .

Infrastruktura i środowisko narodowa strategia spójności 

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaszczów

 

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 pkt 4 Uchwały Nr XXVII/171/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łaszczów informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaszczów.

Konsultacje społeczne trwają od 24.08.2015 r. do 15.09.2015 r.

Uwagi i wnioski z datą wpływu po dniu 15.09.2015 r. nie będą uwzględniane.

Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowane uzasadnienie zawierające w szczególności ustosunkowanie się o do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji.

 

Projekt Planu wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne są na stronie

www.laszczow.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów (pok. Nr 14).

Dokumenty są do wglądu w czasie pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30

Formularz konsultacyjny należy przekazać do dnia 15.09.2015 r. w jeden z poniższych sposobów:

- do skrzynki na opinie umieszczonej w holu Urzędu

- pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Łaszczowie

- elektronicznie na adres e-mail urzędu: sekretariat@laszczow.pl

 

Załączniki:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Formularz Konsultacyjny

Baza danych

Zarządzenie Nr 59