Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej

włącz .

Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej
 
 

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował do konsultacji społecznych projekt "Porgram ochrony powietrza dla strefy lubelskiej", a także "Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej". Dokument opracowano ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Elementem programu ochrony powietrza jest plan działań krótkoterminowych wdrażany w sytuacjach ryzyka przekroczeń poziomów alarmowych lub dopuszczalnych pyłu PM10 w powietrzu.

Projekty dokumentów poddawanych konsultacjom społecznym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zamieszczone zostały na stronie www.lubelskie.pl