INFORMACJA

 

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 r.,

Kasa Urzędu Miejskiego w Łaszczowie będzie czynna do godziny 14.00.

 

Ponadto przypominamy, że wszystkie dotychczasowe wypłaty,

również te realizowane przez OPS w Łaszczowie, będą realizowane

w kasie BS w Łaszczowie lub na wskazany numer rachunku bankowego.

Komunikat dotyczący Nowego Prawa UE w zakresie zdrowia roślin

włącz .

K O M U N I K A T

Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin – REJESTRACJA PODMIOTÓW PROFESJONALNYCH I PASZPORTOWANIE ROŚLIN

 

Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031.

Jakie rośliny będą objęte nowymi przepisami?

Nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich „roślin przeznaczonych do sadzenia” – czyli wszystkie rośliny rosnące, przeznaczone do sadzenia, przesadzania łącznie z tymi, które dotychczas nie podlegały przepisom (ZWIĘKSZONY ZAKRES)

produkowane, nabywane, przemieszczane przez podmioty profesjonalne i w obrocie pomiędzy podmiotami profesjonalnymi

Kto będzie podlegał rejestracji?

Rejestracji w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych będą podlegali producenci, eksporterzy, importerzy, podmioty przemieszczające ww. rośliny, a także m.in. podmioty:

  •  wprowadzające – importujące – do UE rośliny, produkty roślinne i przedmioty, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne
  •  przemieszczające w UE rośliny, produkty roślinne i przedmioty, dla których wymagany jest paszport roślin
  •  podmioty upoważnione do wydawania paszportów roślin
  •  wnioskujące o wydanie świadectw fitosanitarnych
  •  upoważnione do umieszczania na drewnianych materiałach opakowaniowych oznaczeń ISPM 15 (DMO)
  •  przekazujące wymagane informacje dla podróżnych
  •  prowadzące sprzedaż internetową
  •  prowadzące działalność na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem agrofaga kwarantannowego dla UE.

 

Podmioty, które są wpisane do dotychczasowego rejestru przedsiębiorców, będą automatycznie przeniesione do nowego urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, ale do 14 marca 2020 r. będą musiały zaktualizować swoje dane.

Kto będzie wydawał paszporty roślin?

Paszporty roślin co dla zasady będą wydawane przez upoważnione profesjonalne podmioty, a tylko w sytuacjach wyjątkowych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Upoważniony do wydawania paszportów podmiot będzie musiał wykazać się wiedzą niezbędną do przeprowadzenia oceny zdrowotności roślin oraz dysponować systemami i procedurami umożliwiającymi identyfikowalność.

Dla całej UE będą obowiązywały jednolite wzory paszportów i będzie obowiązek  dołączania ich do jednostki handlowej przy przemieszczaniu pomiędzy podmiotami profesjonalnymi.

Gdzie można uzyskać informacje?

W jednostkach terenowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie – adresy dostępne na stronie internetowej: http://piorin.gov.pl/wiorin/lubelskie/

Starostwo Powiatowe zaprasza na konferencję

włącz .

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

na konferencję pt. „ Zadania KRUS ze szczególnym uwzględnieniem

poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki”,

która odbędzie się 9 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym

w Tomaszowie Lubelskim, Sala B, o godz. 11.00

 

 
 

 

              Poseł na Sejm RP                       Starosta Tomaszowski                         Prezes KRUS

              Tomasz Zieliński                              Henryk Karwan                         dr Aleksandra Hadzik