INFORMACJA

 

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 r.,

Kasa Urzędu Miejskiego w Łaszczowie będzie czynna do godziny 14.00.

 

Ponadto przypominamy, że wszystkie dotychczasowe wypłaty,

również te realizowane przez OPS w Łaszczowie, będą realizowane

w kasie BS w Łaszczowie lub na wskazany numer rachunku bankowego.

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaszczów

włącz .

Infrastruktura i środowisko narodowa strategia spójności 

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaszczów

 

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 pkt 4 Uchwały Nr XXVII/171/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łaszczów informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaszczów.

Konsultacje społeczne trwają od 24.08.2015 r. do 15.09.2015 r.

Uwagi i wnioski z datą wpływu po dniu 15.09.2015 r. nie będą uwzględniane.

Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowane uzasadnienie zawierające w szczególności ustosunkowanie się o do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji.

 

Projekt Planu wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne są na stronie

www.laszczow.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów (pok. Nr 14).

Dokumenty są do wglądu w czasie pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

włącz .

ZARZĄDZENIE NR 57

BURMISTRZA ŁASZCZOWA

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 14 marca  2015 r.– o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r, poz. 318) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 6 września 2015 r. przez podmioty uprawnione - zarządzam, co następuje:

 § 1.

Powołuję obwodowe komisje do spraw referendum w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 57

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

 

  1. Obwodowa Komisja do spraw Referendum  Nr 1 w Łaszczowie

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Partyzantów 12,  tel. (84) 66-11-564

 

skład komisji:

Komunikat o terminie i miejscu losowania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum

włącz .

KOMUNIKAT

o terminie i miejscu losowania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum:

Nr 1 w Łaszczowie, Nr 4 w Dobużku-Kolonii i Nr 10 w Steniatynie

 

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 roku  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do. Referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74. poz. 671) informuję, że do składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum: Nr 1 w Łaszczowie,

Nr 4 w Dobużku-Kolonii i Nr 10 w Steniatynie podmioty uprawnione zgłosiły po 9 osób, a ponieważ maksymalnie mogą liczyć po 8 osób, składy osobowe w tych komisjach zostaną ustalone w trybie publicznego losowania, które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 roku o godzinie 800  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, w sali narad.

Burmistrz Łaszczowa

/-/ Cezary Girgiel

Łaszczów, 2015-08-10