INFORMACJA

 

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 r.,

Kasa Urzędu Miejskiego w Łaszczowie będzie czynna do godziny 14.00.

 

Ponadto przypominamy, że wszystkie dotychczasowe wypłaty,

również te realizowane przez OPS w Łaszczowie, będą realizowane

w kasie BS w Łaszczowie lub na wskazany numer rachunku bankowego.

Nabór wniosków na kolektory słoneczne

włącz .

W dniach od 3 marca do 17 marca 2016 roku trwa nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych.

Szczegółowe informacje określone są w regulaminie naboru zgłoszeń w ramach planowego projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Regulamin

Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie w pokoju nr 14

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Ankieta kolektory słoneczne

Umowa użyczenia

 

 

Konkurs „Seniorzy w akcji”

włącz .

Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji”  -  inkubator + dotacje
 

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?

Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?

Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.

 seniorzy w akcji

Dzięki udziałowi w konkursie Krystyna  (67 lat) i Kasia  (31 lat) wraz mieszkańcami zagospodarowały teren osiedlowego skweru w Stalowej Woli. Lubosza (68 lat) zorganizowała międzypokoleniowe warsztaty tradycyjnego ogrodnictwa. Wojciech (71 lat) i Karolina (31 lat) zaprosili słuchaczy UTW i dzieci na międzypokoleniowe warsztaty tworzenia bajek do teatrzyku Kamishibai. Olgierd (62 lata) zachęcił mieszkańców osiedla do udziału w banku sąsiedzkiej wymiany usług
i umiejętności.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają
do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem
i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – stwarzamy przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne
oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 6000 zł do 12 000 zł. Ze środków konkursu przyznamy ok. 33-35 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę
z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych.

Stawiamy na działania przyczyniające się do wypracowania trwałych zmian społecznych
na poziomie lokalnym. Chcemy wspierać przedsięwzięcia, które wnoszą nową jakość do działań angażujących osoby starsze w danej społeczności i mają potencjał
do wypracowania skalowalnych rozwiązań i modeli działania w pracy z osobami starszymi.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba
w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 17 marca 2016.

VIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"

włącz .

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

  1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Podziękowania za udział w koncercie charytatywnym

włącz .

   08 lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej w Łaszczowie odbył się Charytatywny Koncert na rzecz Pogorzelców- rodziny p. Wiśniewskich z miejscowości Steniatyn, gm. Łaszczów, którzy 14 stycznia 2016 r. w pożarze stracili dom.

Patronat  Honorowy nad koncertem objął Burmistrz Łaszczowa - p. Cezary Girgiel.

Dzięki obecności, ofiarności i życzliwości wielu ludzi dobrej woli, ogółem udało nam się zebrać kwotę 6043,67 zł (sześć tysięcy czterdzieści trzy złote, sześćdziesiąt siedem gr.) oraz czek od Banku Spółdzielczego w Łaszczowie na kwotę 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że chociaż w ten sposób możemy pomóc p. Wiśniewskim.

Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy uczestniczyli w Koncercie , przekazali fanty na aukcję oraz wszystkim ,którzy przekazali darowiznę na konto. Zakładom fryzjerskim, kosmetycznym za ofiarowanie bonów  i voucherów. Paniom z Kół Gospodyń za przygotowanie przepysznych ciast i przekąsek.

Serdeczne podziękowania kieruję też w stronę wykonawców, którzy całkowicie bezinteresownie przyjechali i zaśpiewali dla nas wszystkich.  A byli to :

Agata Buta, Ania Urbaniak, Ania Kostkiewicz, Waldek Kondraciuk, Lech Błazucki, Marlena Stangryciuk, Jarek Buczek, Krzysztof  Jasiuk, Mariusz Matera, Dariusz Tokarzewski.

Wiele serca i mocy w naszą akcję włożył p. Marian Lackowski - Kawaler Orderu Uśmiechu, który przyjechał do nas z Chełma. To dzięki Niemu aukcja przebiegła szybko i sprawnie w miłej i sympatycznej atmosferze.

Bardzo dziękujemy pracownikom GOK-u i Szkoły Podstawowej  za wszelką pomoc. Na ręce p. dyr. Leszka Trześniowskiego kieruję podziękowania za czuwanie nad dźwiękiem, światłem i techniczną całością.

Wielką pomoc okazali wolontariusze w osobach uczniów  z Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie-wielkie dzięki!

Jak widzimy, wiele, wiele ludzi zaangażowało się w zorganizowanie tej Akcji. Wszystkim w imieniu swoim własnym jak też rodziny p. Wiśniewskich  serdecznie   DZIĘKUJEMY!!!!!

 

Wszelką pomoc finansową na rzecz odbudowy domu dla rodziny Wiśniewskich można kierować na  nr konta  Stowarzyszenia „AKTYWNI” w Przewodowie z dopiskiem  „darowizna na rzecz pogorzelców”

Nr konta: BGŻ O/Hrubieszów    93 2030 0045 1110 0000 0195 8510

 

Z upoważnienia organizatorów

A. Środa  -  Stowarzyszenie „AKTYWNI” w Przewodowie

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszc zów z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

włącz .

BURMISTRZ ŁASZCZOWA

ogłasza

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 – j.t.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25) oraz Uchwały nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Łaszczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

 

otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

Czytaj dalej

Nowe zasady naboru do szkół

włącz .

Nabór do szkół na rok szkolny 2016/2017

 Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły będą mogły być przyjęte na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum będą mogli być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum będą brane pod uwagę określone kryteria.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Łaszczów jest organem prowadzącym określa:

Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Łaszczowa z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łaszczów na rok szkolny 2016/2017.

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Łaszczowa z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łaszczów na rok szkolny 2016/2017.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 określi Lubelski Kurator Oświaty.